Implisiittinen derivointi

Joskus voi olla mahdotonta antaa funktio [i]y[/i] muodossa [i]y[/i]([i]x[/i]). Esimerkiksi yhtälö ([color=#0000ff]esimerkki 1[/color])[br][br] [math]\Large e^{y-1}=2-xy[/math] [br][br]voidaan piirtää [math]\Large xy[/math]­ -tasossa etsimällä sopivat pisteparit mutta yhtälöä ei voida määrittää funktiona. Kuvaajan perusteella voimme sanoa, että [i]y[/i] muuttuu [i]x[/i]:n funktiona. Tällöin sanotaan, että [color=#0000ff]funktio [i]y[/i] on implisiittisesti määritelty muuttujan [i]x[/i] ehdoilla.[/color] [br] [br] [br] [br][color=#0000ff]Esimerkki 2[/color]. Määritetään tangenttisuora yhtälön [math]\Large x=y^2[/math] pisteeseen (4, -2). [br] [br][u][b]Tapaus 1: [/b][/u] [math]\Large x=y^2\;\;\Leftrightarrow\;\;y=\pm \sqrt x[/math] [br][br]Tässä tapauksessa meidän on osattava valita oikea funktio kuvaamaan annetun käyrän pistettä (4, -2). Koska annetun pisteen [i]y[/i]-arvo on negatiivinen, on käytettävä funktiota [math]\Large y=-\sqrt x[/math]. [br] [br]Derivoimalla ko. funktio muuttujan [i]x[/i] suhteen saadaan [br][br] [math]\Large y'=-\frac{1}{2\sqrt x}[/math] [br][br]eli kulmakerroin on [math]\Large k=y'(4)=-\frac{1}{4}[/math]. Tällöin tangenttisuoran yhtälö on [br][br] [math]\Large y+2=-\frac{1}{4}(x-4)\;\;\Leftrightarrow\;\; y=-\frac{1}{4}x-1[/math]. [br] [br][u][b]Tapaus[/b][/u][u][b] 2.[/b][/u] Meille on varmasti tiedossa, että jokaisella pisteparilla on yhteys [math]\Large x=y^2[/math] . Jos muuttujan [i]x[/i] arvoa muutetaan, niin muuttujan [i]y[/i] arvo muuttuu samassa nopeudella. Koska muutosnopeus saadaan derivaatan avulla, niin yhtälön molempien puolien derivaatat täytyvät olla yhtä suuret: [br][br] [math]\Large \begin{eqnarray}[br]\frac{d}{dx} x &=& \frac{d}{dx} y^2\\[br]\Leftrightarrow \;\; 1 &=& 2yy'\\[br]\Leftrightarrow \;\; y' &=& \frac{1}{2y}\end{eqnarray}[/math][br] [br][br]Yllä derivointi tapahtui muuttujan [i]x[/i] suhteen, koska [i]y[/i] oletetaan muuttujan [i]x [/i]määrittämäksi yhtälöksi. Vieläkään emme tiedä funktion tai derivaatan lausekkeita mutta muutosnopeus on laskettavissa tunnettujen pisteiden avulla. [br][br]Tällöin kulmakerroin on [br][br] [math]\Large k=y'(4-2)=\frac{1}{2}\cdot (-2)=-\frac{1}{4}.[/math] [br][br]Tapauksessa 1 meidän oli tiedettävä oikea funktio oikein mutta tapauksessa 2 tulos saatiin suoraan annetun pisteen avulla. [br] [br] [br] [br][color=#0000ff]Esimerkki 1 (jatkuu).[/color] Yksi yhtälön toteuttava piste on (1, 1), joten voimme muodostaa tälle pisteelle tangenttisuoran yhtälön. Koska yhtälö toteutuu kaikilla pisteillä [math]\Large y=f(x)[/math] , niin myös vasemman ja oikean puoleisten derivaattojen on oltava yhtä suuret: [br][br] [math]\Large \frac{d}{dx}\left ( e^{y-1}\right )=\frac{d}{dx}\left ( 2-xy\right )[/math]. [br] [br]Derivoitaessa on muistettava, että [color=#0000ff]y on tuntematon funktio eli sen sisäosan derivaatta on huomioitava.[/color] Tällöin, [br][br] [math]\Large y'e^{y-1}=-y-xy'[/math]. [br][br]Tästä derivaatta saadaan helposti ratkaistua: [br][br] [math]\Large y'=-\frac{y}{e^{y-1}+x}[/math].[br] [br][br]Sijoittamalla annetun pisteen koordinaatit saadaan tangenttisuoran kulmakerroin: [br][br] [math]\Large y'=-\frac{1}{e^{1-1}+1}=\frac{1}{2}[/math][br] [br] [br]Tangenttisuoran yhtälö pisteessä (1, 1) on[br][br] [math]\Large\begin{eqnarray}[br]y-1&=&=-\frac{1}{2}(x-1)\\[br]\Leftrightarrow\;\;y&=&-\frac{1}{2}x+\frac{3}{2}\end{eqnarray}[/math][br][br]

Information: Implisiittinen derivointi