رفتار تابع درجه 3

:نویسنده
Najmeh SHarafi
با جابجایی نمودار تابع ریشه ها و نقاط اکسترمم تابع را ببینید
1-تابع درجه 3در چه حالتی سه ریشه مثبت دارد 2-تابع درجه 3 در چه حالتی یک ریشه 0 دارد 3-نقاط اکسترمم و نقطه عطف تابع را در حالت های مختلف بررسی کنید