Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

قضیه ی فیثاغورث (4)

توضیح: شکل زیر یک مثلث قائم زاویه است که دو مربع از اضلاع قائمه ی آن به وجود آمده اند و می توان با حرکت دادن نقطه های آبی رنگ مثلث را تغییر داد و مربع های متفاوت ایجاد کرد.