Δυναμική Ενέργεια Φορτίων

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ[br]Στο περιβάλλον του geogebra,φαίνονται δυο φορτισμένα σώματα Σ[sub]1[/sub] και Σ[sub]2[/sub]. Το Σ[sub]1[/sub],με μάζα M και θετικόφορτίο Q, μπορεί να είναιακλόνητο ή ελεύθερο να κινηθεί. Το Σ[sub]2[/sub] έχει μεταβλητή μάζα m καιφορτίο q. Κατά τηνκίνηση των σωμάτων δεν υπάρχουν αντιστάσεις ή άλλοι εξωτερικοί παράγοντες. Οι[br]μονάδες των μεγεθών είναι αυθαίρετες.[br](Η προσομοίωση ξεκινά με το start, διακόπτεται με το stop  και επανέρχεται με το restart. Με τα step+ και step- η προσομοίωση εξελίσσεται βήμα- βήμα )[br]Διατηρώντας το Σ[sub]1[/sub] ακλόνητο ξεκινήστε την προσομοίωση.Επαναλάβετε και για άλλες τιμές της απόστασης.[br]Γιατί απομακρύνεται το Σ[sub]2[/sub];______________________________________________[br]Η κίνηση του είναι :                        Α.[b]ομαλή[/b]             Β. [b]επιταχυνόμενη[/b]            Γ. [b]επιβραδυνόμενη[/b][br]Η Κινητική του Ενέργεια:               Α. [b]αυξάνετα[/b]ι      Β. [b]μειώνεται[/b]                     Γ. [b]παραμένεισταθερή[/b]   [br]Ενεργοποιείστε το  'εμφάνιση Κ'  με αρχική απόσταση 1. Ξεκινήστε τηνπροσομοίωση και παρατηρείστε το διάγραμμα και τις τιμές.[br]Πόση, περίπου, είναι η κινητικήενέργεια, όταν η μεταξύ τους απόσταση είναι 20;______[br]Αφήστε ελεύθερο και το Σ[sub]1[/sub]. Τοποθετείστε το λόγο των μαζώνστην τιμή 2 ξεκινήστε την προσομοίωση και παρατηρείστε το διάγραμμα.[br]Πόση, περίπου, είναι η συνολική κινητικήενέργεια, όταν η μεταξύ τους απόσταση είναι 20;______[br]Ο ρυθμός με τον οποίο αυξάνεται η κινητική ενέργεια:[br]Α. [b]είναι σταθερός[/b]              Β.[b]αυξάνεται[/b]                   Γ. [b]μειώνεται[/b][br]Πιστεύετε ότι η Κινητική Ενέργεια θα σταθεροποιηθεί σε απόσταση:        [br]Α. [b]μικρή[/b]                                Β.[b]πολύ μεγάλη (άπειρη)[/b][br]Αφού δεν υπάρχουν άλλοι εξωτερικοί παράγοντες, η συνολική ΜηχανικήΕνέργεια πρέπει να διατηρείται. [br]Σε βάρος ποιας μορφής ενέργειαςαυξάνεται η Κινητική;________________[br]Αυτή η μορφή ενέργειας, που οφείλεται στη μεταξύ τους αλληλεπίδραση, θαμηδενίζεται σε απόσταση: [br]Α. [b]μικρή[/b]                               Β.[b]πολύ μεγάλη (άπειρη)[/b][br]Διατηρείστε ακλόνητο το Σ[sub]1[/sub] και ενεργοποιείστε το ‘εμφάνιση U’. Ξεκινήστε την προσομοίωσηκαι παρατηρείστε το διάγραμμα.[br]Πόση, περίπου, είναι η δυναμικήενέργεια, όταν η μεταξύ τους απόσταση είναι 20;_______[br]Αφήστε ελεύθερο και το Σ[sub]1[/sub]. Με το λόγο των μαζών στην τιμή 2ξεκινήστε την προσομοίωση και παρατηρείστε το διάγραμμα.[br]Πόση, περίπου, είναι η δυναμικήενέργεια, όταν η μεταξύ τους απόσταση είναι 20;______[br]Η δυναμική ενέργεια αναφέρεται σε:     [br]  Α. [b]ένα σώμα[/b]      ή           Β. [b]σε σύστημα σωμάτων[/b][br]Αλλάξτε το φορτίο του Σ[sub]2[/sub]σε αρνητικό (-1) και τοποθετείστε τα σώματα σε απόσταση 20.  Η μεταξύ τους δύναμη είναι :                        Α. [b]απωστική[/b]       ή            Β. [b]ελκτική[/b][br]Σε πολύ μεγάλη απόσταση(δεν αλληλεπιδρούν), η δυναμική ενέργεια τωνσωμάτων θα είναι μηδενική.[br]Όσο πλησιάζουν η κινητική ενέργεια:   [br]   Α.[b]αυξάνεται[/b]                    Β. [b]μειώνεται[/b][br]ενώ η δυναμική:         [br]   Α. [b]αυξάνεται[/b]                    Β. [b]μειώνεται[/b][br]Αφού ξεκινούν από (σχεδόν)μηδενική δυναμική ενέργεια, η οποία μειώνεται, η τιμή της δυναμικής ενέργειας[br]θα είναι :   [br]     Α. [b]θετική[/b]             ή             Β. [b]αρνητική[/b][br]Ποια από τις παρακάτω σχέσειςμπορεί να δίνει την ηλεκτρική δυναμική ενέργεια του συστήματος δυο φορτισμένων[br]σωμάτων;[br]A. U=kQq/r B. U=-kQq/r Γ. U=k|Qq|/r

Information: Δυναμική Ενέργεια Φορτίων