شیب خط با دو نقطه

بررسی شیب خط در حالات مختلف و محاسبه به کمک دو نقطه
www.riazisara.com مرتبط با : بررسی شیب یک خط به کمک دو نقطه آن با نرم افزار جئوجبرا. دستور کار : با حرکت نقاط خط وضعیت شیب خط را بررسی کرده ، حالاتی که شیب مثبت ، منفی ، صفر یا بینهایت می شود را مشاهده نمائید.