ترکیب انتقال و تقارن

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
تقارن
در شکل های زیر حالت های مختلفی از ترکیب انتقال و تقارن را می بینید و می توان با حرکت دادن نقطه های آبی و سبز واقع در شکل ها، شکل ها را تغییر داد.
با کشیدن اجزایی از شکل که قابلیت جا به جایی دارند، مفهوم ترکیب محورهای تقارن را امتحان کنید. مشاهدات خود را شرح دهید.