घटक २ वर्तुळकंस, वर्तुळपाकळी, वर्तुळखंड

बांगडीच्या विविध तुकड्यांतून कंसाचे लघु, विशाल व अर्धवर्तुळ असे प्रकार तयार होतात. ज्यांची मापे अनुक्रमे १८० कोनापेक्षा कमी, १८० पेक्षा जास्त व १८० अशी निश्चित होतात. नेलबोर्ड, घड्याळ यांच्याद्वारे कंसाची लांबी मोजून कंसाचे प्रकार निश्चित करता येतील. फुल, सेंचुरी पेपर द्वारे मापन केलेल्या वर्तुळपाकळीच्या q , r या घटकांपासून वर्तुळपाकळीचे क्षेत्रफळ    =            असे मांडता येईल. वर्तुळपाकळीत त्रिकोण कापून वर्तुळखंडाचे क्षेत्रफळ पुढीलप्रमाणे मांडता येईल. लघुवर्तुळखंडाचे क्षेत्रफळ = उर्वरित विशालवर्तुळखंडाचे क्षेत्रफळ = वर्तुळाचे क्षेत्रफळ – संगत लघु वर्तुळखंडाचे क्षेत्रफळ समद्विभूज त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ = वर्तुळकंसाची लांबी =            वर्तुळकंसाची लांबी दिली असता वर्तुळपाकळीचे क्षेत्रफळ =