יחס המקדמים של מערכת משוואות בשני משתנים

Author:
pnina
גררו את (הפרמטרים ) מקדמי המשתנים. a,b,c,d,e,f ובדקו:- 1. איזה יחס / אי יחס מקיימים המקדמים של המשוואות כאשר הישרים נחתכים? 2. איזה יחס / אי יחס מקיימים המקדמים של המשוואות כאשר הישרים מקבילים? 3. איזה יחס / אי יחס מקיימים המקדמים של המשוואות כאשר הישרים מתלכדים?
1. שנו את הפרמטרים a, b, c כך שיווצר ישר המקביל לציר X. 2. שנו את הפרמטרים d, e' f כך שיווצר ישר המקביל לציר Y. 3. מהו הפתרון של מערכת המשוואות שיצרת