Ц.Навчаагийн бүтээлийн жагсаалт

Зохиогч:
Navchaa

Ном, сурах бичиг

 1. ”Дээд математикийн хичээлийн тестүүд”, 6 бүлэг, 10 хувилбартай цогц тестүүд, 1999 он.
 2. Д.Чинзориг, Ц.Навчаа “Tex & LaTex хэвлэлийн эх бэлтгэх систем”, 14,5 х.х., 2001 он
 3. Т.Батчимэг, Ц.Навчаа ”Математикийн олимпиадад бэлтгэгчдэд тусламж, III-VII анги”, 6.5 х.х., 2006 он
 4. Ц.Навчаа, Б.Гэрэлчимэг, А.Амарзаяа Геогебра гарын авлага 4.2. хувилбар, 15.6 х.х., 2013 он [Үзэх]
 5. А.Амарзаяа, А.Булган, Ц.Навчаа, Д.Түмэнбаяр "Математик" 14.3 х.х., 2015 он
 6. Amarzaya A. et al. (2020) Open Educational Resources in Mongolia. In: Huang R., Liu D., Tlili A., Gao Y., Koper R. (eds) Current State of Open Educational Resources in the “Belt and Road” Countries. Lecture Notes in Educational Technology. Springer, Singapore

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

 1. С.Өлзийбаяр, Ц.Навчаа ”Археологийн дурсгалын байршлын зургийг хэрэглээний зарим програмын тусламжтайгаар гүйцэтгэх нь” Mongolian Journal of Anthropology, Archaeology and Ethnology, Vol. 3, №1 (287), УБ., 2007, 176-181 тал
 2. “Математик сургалтанд МХТ-ийг нэвтрүүлж буй үйл явц санал асуулгын үр дүнгээс”, МУИС, НШУС, “Боловсрол судлал” сэтгүүл, 2011 357(11), УБ, 96-109 хуу. [Үзэх]
 3. Navchaa Tserendorj, Uranchimeg Tudevdagva, Ariane Heller, Grenzgänger "Integration of Learning Management System into University-level Teaching and Learning", Januar 2013, Chemnitz [Үзэх] [Үзэх]
 4. Tserendorj N, Maani D (2014). Evaluating math problem solutions with Mathcad software. J. Edu. Res. Rev. 2(6): 98-107. [Үзэх]
 5. Davaanyam. Tumenbayar & Tserendorj. Navchaa (March 2015). Students' self-regulated learning strategies in traditional and non-traditional classroom: A comparative study. J. Korean Soc. Math. Educ., Ser. D, Res. Math. Educ. Vol. 19, No. 1, 81-88. [Үзэх]
 6. Ц.Төгсөө, Ц.Навчаа. (2015) Монгол болон Японы их дээд сургуулийн элсэлтийн шалгалтын агуулгыг харьцуулсан судалгаа. Боловсрол судлал, 16 (435). УБ. 35-49 [Үзэх]
 7. Ц.Навчаа, Д.Түмэнбаяр. (2017) Технологи хүлээн авах хэмжилтийн загварын фактор сорих шинжилгээ. Боловсрол судлал, 20 (480). УБ. 27-33 [Үзэх]
 8. Ц.Навчаа. (2018) Оюутнуудын сургалт удирдах системийг цаашид хэрэглэх зорилгод нөлөөлөх нөлөөлөл дэх бүлгийн ялгаатай байдал. Боловсрол судлал, 21 (503). УБ. 39-47 [Үзэх]

Эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэл

 1.  "ШААГ-ийн хичээлд Мультимедиа технологи, математик систем ашиглах нь" "МУИС-МКС-65 жил" ЭШХ, 2007.10.04
 2. М.Дэнсмаа, Ц.Навчаа “Сургалтын хэрэглэгдэхүүн бэлтгэхэд МТ-ийг хэрэглэх нь, Шугаман алгебр ба аналитик геометрийн хичээлийн жишээн дээр” Шинэ нийгэмд хандсан багш боловсролын шиинэчлэл, тулгамдсан асуудлууд, ТГИС-МУИС-МУБИС хамтарсан ОУЭШБХ, 2008.05.02-03, илтгэлийн эмхэтгэл, 68-71 тал, 138-141 тал [Үзэх]
 3. М.Дэнсмаа, Ц.Навчаа, “Сургалтын хэрэглэгдэхүүн бэлтгэхэд МТ-ийг хэрэглэх нь”, “Математикийн багшийн заах ур чадварыг хөгжүүлэх асуудалд”, их, дээд, дунд сургуулийн багш нарын семинар, 2008.11.14. эмхэтгэл, 46-50 тал
 4. Certificate of Contribution “Lecture tool for university “Linear Algebra” course”, Art & Technology Tohoku, 2010, Non-interactive work realm
 5. “Математикийн сургалтын технологид Мэдээллийн технологийг нэвтрүүлэх боломжийн тухайд (семинарын хичээлийн жишээн дээр (видео))” “Инженерийн дээд боловсролын сургалтын технологийн шинэчлэлийн асуудлууд” эрдэм шинжилгээ, онол практикийн бага хурал, 2010.10.01. эмхтгэл, 60-67 тал [Үзэх]
 6. “Trend of teaching technology of mathematics” V International Symposium “Generalized Statement and Solutions of Control Problems” GSSCP The proceedings, UB, Mongolia, sep., 2010, 248-251 pages [Үзэх]
 7. “Applying Information Communications Technologies in Training Tools Preparation”, absract, “Инфокоммуникационные и вычислительные тещхнологии и системы (ИКВТС-2010)” материалы III Международной конференции, 2010. Сентября. 340 стр.
 8. “Математик сургалтанд МХТ-ийг нэвтрүүлж буй үйл явц” санал асуулгын үр дүнгээс”, “Монголын Математикчдын нийгэмлэгийн 2011 оны хурал” ЭШХ, 2011.03.24-26
 9. “Сургалт Удирдах Системийн туршилтын урьдчилсан үр дүнгээс” “Математик, Компьютерийн Ухаан - 2012”, ЭШХ, 2012.03.23
 10. “LMS integration into university-level teaching”, 2nd International Summer Workshop on E-Learning, Embedded Systems and International Cooperation, The Chemnitz University of Technology, in Laubusch – Germany, July 2012
 11. "Сургалт Удирдах Системийн туршилтын үр дүн", “Математик, Компьютерийн Ухаан - 2012”, ЭШХ-ын илтгэлийн бүрэн эмхэтгэл, УБ, 2012, 80-93 хуу. [Үзэх]
 12. “Бодлогын бодолтыг шалгахад Маткад програмыг ашиглах” “Математик, Компьютерийн Ухаан - 2013”, ЭШХ, 2013.03.22, эмхэтгэл, 41-51 хуу. [Үзэх]
 13. “Их сургуулийн математикийн сургалтанд компьютер алгебрийн системийн гүйцэтгэх үүрэг”, “Сургалтын технологийн шинэчлэлд” ЭШБХ, ШУТИС, 2013.04.26, эмхэтгэл, 22-30 хуу.
 14. Ц.Навчаа, Н.Мөнхцэцэг “Хэрэглэгчийн зохиосон систем, нээлттэй эхийн системийн харьцуулсан судалгаа”, МУИС-МКС, Мэдээллийн системийн салбар үүсч, хөгжсөний 10 жилийн ойн ЭШБХ-ын эмхэтгэл, УБ, 2013.11.22., 38-42 хуу.
 15. “Их сургуулийн математикийн сургалтанд Компьютер Алгебрийн  Системийг хэрэглэх нь” “МХТ ба боловсрол” ЭШБХ 2014, №6, УБ, 2014, 45-48 хуу.
 16. Ц.Төгсөө, Ц.Навчаа. (2015) Монгол болон Японы их дээд сургуулийн элсэлтийн шалгалтын агуулгыг харьцуулсан судалгаа. Дээд боловсролын шинэчлэлийн тулгамдсан асуудлууд. ЭШБХ илтгэлийн эмхэтгэл. УБ. 149-158
 17. Ц.Навчаа, Л.Янжинлхам, С.Мягмарлхам. (2016) Геогебра програмаар математикийн хичээлийн хэрэглэгдэхүүн бэлтгэхдээ ГеогебраТуб ашиглах нь, Нээлттэй боловсрол ЭШХ-ын эмхэтгэл. УБ. 99-105 [Үзэх]
 18. "Геогебра математикийг танин мэдэх хэрэгсэл" Монголын Математикийн нийгэмлэгийн намрын ЭШХ, 2016.11.25. [Үзэх]
 19. Ц.Навчаа, Д.Түмэнбаяр "Оюутнуудын цахим сургалтад бэлэн байдлын шинжилгээ: МУИС-ийн эхний жилийн оюутнуудын жишээн дээр", "Нээлттэй боловсрол 2017" ЭШХ, 2017.03.17, УБ, 100-108 [Үзэх]
 20. Л.Янжинлхам, Ц.Навчаа "Математикийн хичээлд Геогебра програм ашиглан заахад сурлагын амжилтад нөлөөлөх нөлөөллийн судалгаа", "Нээлттэй боловсрол 2017" ЭШХ, 2017.03.17, УБ, 77-83 [Үзэх]
 21. Navchaa Tserendorj & Amarzaya Amartuvshin & Tumenbayar Davaanyam & Tugsuu Tserendorj (Mongolia) Recent activities of GeoGebra Institute of Mongolia, GeoGebra Global Gathering 2017, 2017.07.18-20, Linz, Austria [Үзэх]
 22. Yanjinlkham Lkhamlkha & Navchaa Tserendorj & Tumenbayar Davaanyam (Mongolia) A Comparative Study of Students' Performance in Classroom, GeoGebra Global Gathering 2017, 2017.07.18-20, Linz, Austria [Үзэх]
 23. Ц.Навчаа, Д.Түмэнбаяр "Технологи хүлээн авах хэмжилтийн загварын тохирцын шинжилгээ", "Боловсролын нийгэм зүйн тулгамдсан асуудал, шийдэл, арга зам" ЭШҮХХ, 2018.01.18-19, УБ, 14-21 [Үзэх]
 24. "Оюутнуудын Хан академийг хүлээн авах байдлын шинжилгээ", "Нээлттэй боловсрол 2018" ЭШХ, 2018.01.27, УБ, 13-23 [Үзэх]
 25. Оюутнуудын сургалт удирдах системийг цаашид хэрэглэх зорилгод нөлөөлөх хүчин зүйлүүд. "Нийгмийн зан байдал Онол практикийн асуудлууд" ЭШХ, 2018.12.14. УБ, 58-65 [Үзэх]
 26. A.Amarzaya, D.Tumenbayar, Ts.Navchaa, A.Bulgan "Teacher’s usage levels of open educational resources in teaching practise", "Нээлттэй боловсрол 2019" ЭШХ, 2019.02.02, УБ, 5-11 [Үзэх]
 27. "Оюутнуудын бэлэн байдал, технологи хүлээн авах байдал нь цахим сургалтыг хүлээн зөвшөөрөхөд нөлөөлөх шууд ба дам нөлөө", "Нээлттэй боловсрол 2019" ЭШХ, 2019.02.02, УБ, 20-28 [Үзэх]
 28. Amarzaya Amartuvshin, Tumenbayar Davaanyam, Navchaa Tserendorj "Effect of Teachers Beliefs about Using OER on Their Teaching Practices", July 2019, "IBS International Symposium on Computer Science, Computer Engineering and Educational Technology 2019" Germany [Үзэх]
 29. Tumenbayar Davaanyam, Amarzaya Amartuvshin, Navchaa Tserendorj "Structural Relationships among In-Service Teacher’s Behavioral Intention, Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use and Online Professional Development System Quality", July 2019, Twelfth International Conference on Ubi-Media Computing (Ubi-Media) [Үзэх]
 30. Д.Түмэнбаяр, Ц.Навчаа “Оюутнуудын цахим сургалтад бэлэн байдал, СУС-ийг хүлээн авах байдал сургалтын үе шатаас хамаарах нь”, "Нээлттэй боловсрол 2020" ЭШХ, 2020.01.24, УБ, 44-56.

Редакторласан бүтээл

 1. Б.Пүрэвжав, ”Дээд математик”, оюутны гарын авлага, 6х.х.
 2. Ч.Даваадорж, ”Математикийн хичээлийн сургалтын материал, I-III анги”, 9.4 х.х., 2006 он
 3. Ч.Даваадорж, ”Математикийн хичээлийн сургалтын материал, IV-V анги”, 9 х.х., 2006 он
 4. Ч.Даваадорж, ”Математикийн хичээлийн сургалтын материал, VI-VII анги”, 13.25 х.х., 2006 он
 5. Ч.Даваадорж, ”Математикийн хичээлийн сургалтын материал, VIII-IX анги”, 12 х.х., 2006 он
 6. Ч.Даваадорж, ”Математикийн хичээлийн сургалтын материал, X-XI анги”, 13.75 х.х., 2006 он
 7. Ө.Давасамбуу, Ч.Даваадорж, ”Огторгуйн геометрийн бодлого бодох зөвлөмж”, 13.75 х.х. 2009 он
 8. Ч.Даваадорж, ”Хавтгайн геометрийн бодлого бодох зөвлөмж”, 3.75 х.х. 2009 он
 9. Ч.Даваадорж, ”Математикийн хичээлийн бодлого бодох зөвлөмж, VII-XII анги”, I цуврал, 17 х.х. 2009 он
 10. М.Дэнсмаа ”Шугаман алгебр ба аналитик геометрийн үндэс”, 19.5 х.х. 2009 он
 11. Ч.Даваадорж, ”Математикийн хичээлийн бодлого бодох зөвлөмж, VII-XII анги”, II цуврал, 16.75 х.х. 2010 он
 12. Ч.Даваадорж, ”Математикийн хичээлийн сургалтын материал, I анги”, 9.2 х.х., 2011 он
 13. Ч.Даваадорж, ”Математикийн хичээлийн сургалтын материал, III анги”, 10.5 х.х., 2011 он
 14. Ч.Даваадорж, ”Математикийн хичээлийн сургалтын материал, IV анги”, 11.5 х.х., 2011 он
 15. Ч.Даваадорж, ”Математикийн хичээлийн сургалтын материал, V анги”, 13.5 х.х., 2013 он
 16. Д.Цэдэвсүрэн ба бус. “Мэдээллийн технологи IX”, сурах бичиг, 6 х.х. 2015 он
 17. Д.Цэдэвсүрэн ба бус. “Мэдээллийн технологи IX”, Багшийн ном, 6 х.х. 2015 он

Сурталчилгааны өгүүлэл

 1. ”Пи тооны түүхээс”, Математик, Мэдээлэл зүйн сэтгүүл 2006.01, 38-39 хуу.
 2. ”Бутархайнууд - тэмээнүүд – паркетүүд”, ”Бага ангийн багш” ММБА-ийн  сэтгүүл, 2005-2006, №1, 13-19 хуу.
 3. “TeX ба LaTeX”,  “Математикийн багш”, 2006/07 оны №3, 53-64-р тал 0,75х.х.
 4. “Мэдлэг шалгах дасгал”, “Математик сонин, VI-VIII анги”, 2007 оны №7, 8, тус бүр 0,5 х.х.
 5. ”Математикийн сорилго” ерөнхий шалгалтанд бэлтгэгчдэд зориулсан сонин Тригонометр, Огторгуйн геометр сэдвийн бодлогууд, 2007 он №1, 0.4 х.х.
 6. ”Математикийн сорилго” ерөнхий шалгалтанд бэлтгэгчдэд зориулсан сонин Тригонометр, Огторгуйн геометр сэдвийн бодлогууд, 2008 он №2, 0.4 х.х.
 7. ”Математикийн сорилго” ерөнхий шалгалтанд бэлтгэгчдэд зориулсан сонин Тригонометр, Огторгуйн геометр сэдвийн бодлогууд, 2009 он №1, 0.4 х.х.
 8. ”Математикийн сорилго” ерөнхий шалгалтанд бэлтгэгчдэд зориулсан сонин Тригонометр, Огторгуйн геометр сэдвийн бодлогууд, 2010 он №1, 0.4 х.х.
 9. ”Математикийн сорилго” ерөнхий шалгалтанд бэлтгэгчдэд зориулсан сонин Тригонометр, Огторгуйн геометр сэдвийн бодлогууд, 2011 он №1-2, 0.4 х.х.
 10. ”Математикийн сорилго” ерөнхий шалгалтанд бэлтгэгчдэд зориулсан сонин Тригонометр, Огторгуйн геометр сэдвийн бодлогууд, 2012 он №1, 0.2 х.х.
 11. ”Математикийн сорилго” ерөнхий шалгалтанд бэлтгэгчдэд зориулсан сонин Тригонометр, Огторгуйн геометр сэдвийн бодлогууд, 2013 он №1, 0.2 х.х.
 12. Б.Батцэнгэл, Т.Батчимэгтэй хамтран ”Математикийн олимпиад XLV”, цуврал №32, П.Энхболдын нэрэмжит 9 олимпиадын 2-6 дугаар анги,
 13. ”Сургалтын хэрэглэгдэхүүн бэлтгэхэд GSP програмыг ашиглах нь”, ”Математикийн багш” ММБА-ийн  сэтгүүл, 2009-2010, №2, 36-41 хуу
 14. ”Сургалтын хэрэглэгдэхүүн бэлтгэхэд GSP програмыг ашиглах нь”, ”Математикийн багш” ММБА-ийн  сэтгүүл, 2010-2011, 02(39), 56-64 хуу
 15. ”Сургалтын хэрэглэгдэхүүн бэлтгэхэд GSP програмыг ашиглах нь”, ”Бага ангийн багш” ММБА-ийн  сэтгүүл, 2010-2011, 02(38), 59-64 хуу
 16. ”Поверпойнт програмаар сургалтын хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх боломж”, ”Математикийн багш” ММБА-ийн  сэтгүүл, 2011-2012, 02(43), 20-22 хуу
 17. ”Поверпойнт програмаар сургалтын хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх боломж”, ”Бага ангийн багш” ММБА-ийн  сэтгүүл, 2011-2012, 02(42), 19-21 хуу
 18. "Геогебра ба Монголын Геогебра Хүрээлэн" "Математик" сэтгүүл, 2016. 144-148 [Үзэх]
 19. А.Амарзаяа, Ц.Навчаа “Нээлттэй эхүүдтэй ажиллах нь мэргэжлийн хувьд өөрийгөө хөгжүүлж байгаа чухал хэлбэр”, Багшийн хөгжил, 2017 (04), 28-31

Цахим хэрэглэгдэхүүн

 1. “Матриц, тодорхойлогч” флаш СХ лекцийн иж бүрэн хэрэглэгдэхүүн, 2006, нэмж засварлан боловсронгуй болгосон.
 2. ”GSP програм”, DVD хичээл 3 цаг, 2009 он ММБА (1-р цаг2-р цаг3-р цаг)
 3. ”Тэгшитгэлийг бодох сэдвийг “Агаарын бөмбөлөг ба жинлүүр” GSP сургалтын хэрэглэгдэхүүний тусламжтайгаар заах нь” 1-р цаг, “Хичээлд хэрэглэх зарим сургалтын хэрэглэгдэхүүн” 2-р цаг, бага ангийн багш нарт, DVD хичээл 2 цаг, 2010 он ММБА
 4. ”Алгебр ба Геометрийн хичээлд GSP програмыг ашиглах нь”, дунд ангийн математикийн багш нарт, DVD хичээл 3 цаг, 2010 он ММБА (“Квадрат байгуулах” 1-р цаг, “Пирамид” 2-р цаг, “Хичээлд хэрэглэх зарим сургалтын хэрэглэгдэхүүн” 3-р цаг)
 5. “Поверпойнт програмаар сургалтын хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх боломж”, бага ангийн багш нарт, DVD хичээл 2 цаг, 2011 он ММБА (1-р цаг2-р цаг)
 6. “Поверпойнт програмаар сургалтын хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх боломж”, “Математикийн хичээлд поверпойнт програмыг ашиглах нь”  дунд ангийн математикийн багш нарт, DVD хичээл 3 цаг, 2011 он ММБА (3-р цаг)
 7. “Эксел програм дээр хийгдэх хялбар үйлдлүүд” 1-р цаг, “Дүнгийн хүснэгт оруулж боловсруулалт хийх” 2-р цаг, "Нэмэлт хэрэглээнүүд" 3-р цаг; бага ангийн болон дунд ангийн математикийн багш нарт, DVD хичээл 3 цаг, 2012 он ММБА
 8. “Хязгаар” ЕБС-ийн 8-12 ангийн сурагчдад зориулсан байгалийн ухааны хичээлийг  бие даан суралцах цахим сургалтын хэрэглэгдэхүүн, “Тоон дарааллын хязгаар”, “Функцийн хязгаар” 2 багц, БСШУЯ, econtent.edu.mn, 2014 он, [Үзэх]
 9. Хан академи, Математикийн хичээлүүд, 2015 он [Үзэх]
 10. UNESCO-UNITWIN OCW/OER INITIATIVE, Handong Global University, Mathematics course, 2017 он [Үзэх]