Resolució gràfica d' inecuacions de 1r i 2n grau

Mou les barres de desplaçament per a representar diferents funcions de 1r i 2n grau i visualitzaras les solucions de les dos inequacions. Pots relliscar el punt sobre la gràfica
Rellisca el punt sobre la gràfica i observa el valors de l'ordenada Calcula les coordenades dels punts de tall sobre l'eix d'abscisses. Dedueix les solucions de l'inequació -x^2+5x-4<0[/b]