Funció quadràtica

Autor:
mvictmice
Applet disenyat per la Mavi Vergaray i l'Araceli Rodrígues sobre la funció quadràtica
Tipus d’equació: 〖ax〗^2+bx+c=0 Preguntes: Modifica el valor de ‘a’ amb b i c constants i observa com varia la funció. Que determina el coeficient “a” en aquest tipus d’equació? Ara varia el valor de b mantenint a i c constants i observa què succeeix. Per últim varia el valor de c mantenint a i b constants. Què determina el valor de ‘c’ d’una funció quadràtica? Amb b = 0 i la c=0 i la a>0. Determina el seu domini, recorregut, la seva discontinuïtat/continuïtat, punts de tall amb els eixos, signes, simetries , monotonia i extrems relatius. Amb a = 0 i c=0. Escriu l’equació de la funció corresponent. Quin tipus de funció que hem estudiat correspon a aquesta equació? Determina el seu domini. Amb a=0 i b=0. Quin tipus de funció obtenim? Escriu l’expressió de la funció Si a=-1/2 ; b=0 i c=2. Escriu l’expressió de la funció i estudia-la (determinació del recorregut, domini, la seva discontinuïtat/continuïtat, punts de tall amb els eixos, signes, simetries , monotonia i extrems relatius). Estudia la següent funció: 〖f(x)=-2,5x〗^2-4