Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Геометриска веројатност

Отсечка со должина 10 единици, со две точки да се подели на три делови. Да се определи веројатноста од така добиените отсечки да се конструира триаголник.