"Traffic light" in my GeoGebra!

:نویسنده
Amirmirsaeed
فقط به کمک یک لغزنده چراغ راهنمایی طراحی کنید که چراغ سبز و قرمز آن 25 ثانیه و چراغ زرد 2-3 ثانیه روشن است.
فقط به کمک یک لغزنده یک چراغ راهنمایی طراحی کنید که چراغ سبز و قرمز آن 25 ثانیه و چراغ زرد آن 2-3 ثانیه روشن باشد.