Обьектийн Харуулах/нуух хэрэгслийг хэрэглэх

Графикийн хэсэгт обьектыг нуух.

  Харуулах/ нуух хэрэгслийг ашиглан графикын туслах обьектуудыг нууж болно.
1Toolbar ImageОбьектыг Харуулах / нуух хэрэгслийг идэвхжүүлэх.
2 Нуухыг хүссэн бүх обьектоо сонгох. Тайлбар: Обьектыг  Харуулах / нуух хэрэгсэл идэвхжүүлсэн нөхцөлд сонгосон бүх обьект тодорно.
3Toolbar ImageЯмар нэг хэрэгслийг өөрчлөхийн тулд харагдацын өөрчлөлтийг хэрэглэх.

Зааварчилгаа

1Toolbar ImageХэрэгслийн мөрний Хэрэгслийн хайрцагнаас объектыг  Харуулах / нуух хэрэгслийг сонго.  Зөвлөгөө: Хэрэгслийн хайрцгийг нээж харгалзах таних тэмдэг бүхий хэрэгслийн дүрсэн дээр дар.
2Туслах, нуух тойргуудаас нэгийг сонго. Тайлбар: Обьектыг  Харуулах / нуух хэрэгсэл идэвхжүүлсэн нөхцөлд тойрог тодорно.
3Toolbar ImageТойргийг нуух, өөрчлөхийн тулд өөр нэг хэрэгслийг (жишээ нь: зөөх хэрэгсэл)  сонго. Өөр хэрэгсэл сонгоод (Select another tool (e.g. the Move tool) in order to apply your changes and hide the circle.)
4Toolbar ImageБусад тойрог болон шулуунуудыг нуу.

Та өөрөө хийж үзнэ үү.

График хэсгийн нуугдсан объектыг харуулах

Объектыг харуулах / нуух хэрэгслийн ашиглан График хэсэгт нуугдсан объекьуудыг харуулна.
1Toolbar ImageОбъектыг харуулах / нуух хэрэгслийг идэвхжүүлэх.  Зөвлөгөө: График хэсгийн бүх нуугдсан объектууд тодорч харагддаг. 
2Нуугдсан объектуудыг дахин харуулах. Тайлбар: Сонгосон бүх объектууд нуугдсан байна.
3Toolbar ImageЯмар нэг хэрэгслийг өөрчлөхийн тулд харагдацын өөрчлөлтийг хэрэглэх.