چند ضلعی ها و چند ضلعی های منتظم

:نویسنده
Fereshteh Esmaili
چند ضلعی ها در این محتوا شما می توانید با کلیک کردن بر روی دکمه شکل جدبد شکلهایی را ببینید که بعضی از آنها چند ضلعی هستند و بعضی نیستند و و با کلیک بر روی دکمه جواب جواب درست رامشاهده کنید و با جواب خود مقایسه کنید