Γεωπίνακας

[color=#1551b5][b]1.[/b] [/color]Να κατασκευάσεις όσα περισσότερα και διαφορετικά τρίγωνα μπορείς, χρησιμοποιώντας τα 9 σημεία του γεωπίνακα. [color=#1551b5][b]2.[/b][/color] Να αναφέρεις το είδος του τριγώνου που κατασκευάζεις κάθε φορά ως προς: [list] [*]τις πλευρές του [list] [*]τις γωνιές του [/list] [/list]

* Για να φτιάξεις τρίγωνο, επέλεξε το εργαλείο «[i]Πολύγωνο[/i]» και για τις κορυφές του τριγώνου, κάνε κλικ στα σημεία που φαίνονται, σύροντας μετά το ποντίκι για νέα κορυφή.