معادله ی هذلولی با مرکز مختلف و محور کانونی عمودی

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
هذلولی
توضیح در محیط تعاملی زیر کار کنید.
برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. فعالیت نقاط O , A , B را جا به جا کنید، سعی کنید هذلولی به معادله ی (y-1)2/4 - (x-2)2/16 =1 را ببینید. هذلولی دیگری به معادله ی y2 - x2 = 1 ببینید.