تبدیل تابع ( f(x به تابع f(x)+k

:نویسنده
setareh noorbakhsh
شکل زیر یک تابع سینوس است که می توان با حرکت دادن نقطه ی سبز رنگ k در آن تغییر ایجاد کرد.
فعالیت: برای تغییر دادن مقدار K از نقطه ی سبز استفاده کنید. تغییرات به وجود آمده را با دقّت مشاهده کنید. 1.چه رابطه ای میان نمودارهای (y=sin(x و y=sin(x)+k وجود دارد؟ علت را بیان کنید.