Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Kvadratna funkcija

Vrednosti a, b, c su promenljive veličine. Promenom odgovarajućih parametara menja se i vrednost funkcije. Diskriminanta i nule funkcije se automatski izračunavaju. Klikom na dugme CANCEL, vrednost parametara se vraća na početak.