حالت بهینه ی فاصله ها از رأس های یک مثلث

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
حالت
شکل زیر مثلثی متساوی الساقین، با ضلع نا برابر 12 سانتی متر و ارتفاع وارد 5 سانتی متر است. نقطه ای را روی این ارتفاع پیدا کنید، که جمع فاصله های آن از 3 رأس حداقل باشد.
فعالیت: شکل را ببینید. نقطه ی سبز را جا به جا کنید، تغییرات به وجود آمده را ببینید. 1. نقطه ی قرمز روی نمودار نشان دهنده ی چیست؟ چه رابطه ای میان این مختصات و مسئله وجود دارد؟ روی نقطه ی ذکر شده راست کلیک کرده و گزینه ی " اثر حرکت فعال " را فعال کنید، مجدداً نقطه ی سبز را جا به جا کنید. 2. کدام نقطه روی منحنی ایجاد شده، پاسخ مسئله است؟ حدس خود را با فعال کردن گزینه ی "مشاهده ی راه حل"، امتحان کنید.