Resolució de triangles rectangles. Problemes.

Resolució de triangles rectangles, coneguts: - 2 catets - 1 catet i la hipotenusa - 1 costat i 1 angle
1. Quina és la longitud de l’ombra projectada per un edifici de 20 m d'altura quant el sol s’eleva 20° sobre l'horitzont. 2. Una escala de ma està recolzada contra la paret d'un edifici, de manera que del peu de l'escala a l'edifici hi ha 12 cm. a) A quina altura es troba l’extrem superior de l’escala? b) Quina és la longitud d'aquesta si forma un angle de 70° amb el terra? 3. Un edifici de 100 m. D’altura projecta una ombra de 120 m de longitud. Quin angle d'elevació té el sol en eixe moment? 4. Un home recorre 500 m al llarg d'un camí que te per inclinació 20° respecte de l’horitzontal. Quina altura aconsegueix respecte al punt de partida?