میانه ها و مرکز ثقل مثلث

:نویسنده
setareh noorbakhsh
شکل زیر یک مثلث است که دو میانه از آن رسم شده است. می توان با حرکت دادن نقطه های آبی این مثلث را تغییر داد.
فعالیت: محل قرار گرفتن رأس های مثلث را تغییر دهید و ببینید. 1. دو خطی که یکدیگر را در نقطه ی H قطع می کند، چه ویژگی دارند؟ با فشار دادن دکمه ی بعدی سومین میانه ی مثلث را که از نقطه ی H می گذرد، رسم کنید. دوباره دکمه ی بعدی را فشار دهید، به اندازه ی طول پاره خط های AH و HF توجه داشته باشید. بار دیگر رأس های مثلث را جا به جا کرده و تغییرات را به دقت بررسی کنید. 2. چه رابطه ای میان این دو اندازه وجود دارد؟ مجدداً دکمه ی بعدی را فشار دهید. 3. مرکز ثقل مثلث، میانه ها را به چه نسبتی تقسیم می کند.