Resposta d'un sistema de primer ordre davant d'un graó

Autor:
pau31
G(x): Sortida del sistema, on la variable x, seria la nostre s. g(x): Sortida del sistema, on la varialbe x, seria la nostre t. error(x): Diferencia entre la sortida del sistema i la consigna (graó) h(x): Funció de Heaviside (Graó unitari) pol: Pol del sistema v28: Valor 28% del valor final (0,28*K*A) t28: Temps que triga en arribar al 28% del valor final v63: Valor 63% del valor final (0,63*K*A) t63: Temps que triga en arribar al 63% del valor final (Tau) Parametres manipulables: K: Guany del sistema A: Amplitud del graó d'entrada tau: Constant de temps del sistema t0: Retard pur