Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

EL·LIPSE

Observa i escriu la definició i característiques de l'el·lipse. Després resol els exercicis del final.

Contesta ara

a) Quina seria la fórmula d'una el·lipse de focus (3,0) i (-3,0) i tal que la suma de les distàncies des d'un punt als focus és 10. b) Escriu l'equació d'una el·lipse de focus (2,0) i (-2,0) i que passa pel punt (5,0) c) Calcula l'excentricitat de les dues el·lipses anteriors. d) Quan és zero l'excentricitat? Què passa a mida que l'excentricitat s'acosta a 1.