Teorema de Von Aubel

Dado un cuadrilátero calquera nun plano, a partir de cada lado debuxamos un cadrado apoiado nel. Entón os segmentos que unen os centros de cadrados situados en lados opostos teñen a mesma lonxitude e ademais son perpendiculares. A potencia deste resultado reside na falta de restricións para o cuadrilátero inicial: séguese cumprindo aínda que o cuadrilátero sexa convexo e incluso aínda que os seus lados se corten entre eles.

Máis información e demostración:

De stelling van Van Aubel en algemenisering daarvan. Google Translate fainos unha tradución ao castelán aquí.