Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Teorema de Brianchon

Si tenim un hexàgon excrit a una cònica, els segments que uneixen vèrtexs oposats es tallen en un sol punt (són concurrents). Aquest punt s'anomena punt de Brianchon. Es compleix el recíproc.