QPLL01N07

En un triangle [math]ABC[/math], es considera sobre el costat [math]AB[/math] i sobre la seva prolongació [math]AD=AE=AC[/math], després s'uneix [math]C[/math] als punts [math]D[/math] i [math]E[/math]. Demostrar que l'angle [math]E[/math] és la meitat de l'angle [math]A[/math] del triangle [math]ABC[/math], i que l'angle [math]DCE[/math] és recte.