Merenje dužine reke na geografskoj karti pomoću GeoGebre

material.authors
Đorđe Herceg
Merimo dužinu reke Tise pomoću karte, na kojoj smo nacrtali izlomljenu liniju duž rečnog toka. Dužina linije se izražava u geometrijskim jedinicama (promenljiva "tisa"), koje treba preračunati u kilometre. Za to nam je potrebna razmera karte, koju dobijamo merenjem pravolinijske udaljenosti između Sombora i Subotice (promenljiva "faktor").
Na istoj karti, koristeći veličinu "faktor", odredite dužinu Dunava kao i udaljenost rečnim putem Novog Sada od Beograda.