Tangent a una recta i a una circumferència per un punt ext.

Tema:
Tangent
La circumferència tangent comú a dues figures inverses s'anomena circumferència AUTOINVERTIDA (amb la mateixa potència d'inversió i el mateix orige). Això significa que cada punt de la circumferència té el seu punt invers sobre la mateixa (ja passava amb els punts de tangència). Per trobar el punt P' hem de construir una circumferència que passe per A, A' (que ens defineixen la potència d'inversió) i P.