ترکیب تقارن و دوران

:نویسنده
setareh noorbakhsh
در شکل های زیر حالت های مختلفی از ترکیب دوران و تقارن را می بینید و می توان با حرکت دادن نقطه های آبی و سبز واقع در شکل ها، شکل ها را تغییر داد.
با کشیدن اجزایی از شکل که قابلیت جا به جایی دارند، مفهوم ترکیب محورهای تقارن را امتحان کنید. مشاهدات خود را شرح دهید.