Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

رسم نیمساز به کمک پرگار و خط کش

نیمساز زاویه‌ی XOY را به کمک پرگار و خط کش رسم کنید. روش ترسیم: 1. زاویه‌ی XOY را رسم می‌کنیم. 2. به کمک پرگار به مرکز O و شعاعی دلخواه کمانی رسم می‌کنیم تا خط OX و OY را به ترتیب در B و C قطع کند. 3. نقطه‌ی D را به گونه‌ای انتخاب می‌کنیم که CD بزرگ‌تر از نصف BC باشد. 4. به کمک پرگار دایره‌ای به مرکز C و شعاع CD رسم می‌کنیم. 5. به همان شعاع (CD) و این بار به مرکز B دایره‌ای را رسم می‌کنیم تا دایره‌ی قبل را در نقاط F و E قطع کند. خط OF (OE) جواب مسئله است.