MATES ex3

MATES 1BAT ex3 - A(0,0) i B(6,2) són dos vèrtexs consecutius d’un paral·lelogram. El centre és a M(4,2). Trobeu: a) La resta de vèrtex. b) La longitud de les diagonals. c) L’angle que formes les diagonals d) L’àrea del paral·lelogram. 1. Posicionar A,B i M 2. Fer el vector AM i BM 3. Agafar els vectors i sumar-los a M per tal que ens donin els 2 vèrtex que faltaven 4. Dibuixar el paral·lelogram amb "polígon" 5. Fer les longituds de AD i CB (diagonals) 6. Buscar l'angle entre els vectors AM i BM (l'altre angle és 26.57) 7. Buscar la recta que és ⊥ a AB i que passa per C 8. Buscar la distància CE 9. Buscar la distància AB 10. Multiplicar CE*AB=àrea