Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Efecte Doppler

Guia docent Descripció Aquest projecte és la creació d’un applet, fet amb GeoGebra, que simula l’efecte Doppler. Aquest efecte configura tota una unitat didàctica dins del moviment ondulatori a l’assignatura de física de 2n de batxillerat. El motiu principal és exemplificar les diferents possibilitats de l’efecte Doppler per tal d’entendre els diferents casos del càlcul de la freqüència. Recursos Aquest applet està integrat en una pàgina web, http://phobos.xtec.cat/jautrand/doppler/, on l’alumne pot trobar la informació mínima per entendre la teoria d’aquest efecte, així com diversos enllaços d’ampliació. També hi ha dos altres applets que complementen el fenomen. L’accés es pot fer des de qualsevol ordinador amb connexió a internet i només cal que el navegador tingui la última versió de java. Metodologia La metodologia de treball, per la simulació, ha de basar-se en la intuïció en primera instància, per acabar generalitzant resultats i completant el procés arribant a alguns resultats per deducció. La feina es completarà amb sessions de posada en comú amb el grup classe. Els alumnes treballaran preferiblement en parelles amb un ordinador amb connexió a Internet. Per a les sessions de posada en comú amb el grup classe caldria disposar d'un aula habilitada amb PDI preferiblement o amb ordinador i canó de projecció. Continguts Els continguts que es treballaran en aquesta unitat són els propis del currículum, això és, l’anàlisi de la freqüència del receptor en els casos : • Emissor en repòs i receptor en moviment. • Emissor en moviment i receptor en repòs. • Emissor i receptor en moviment. En totes les situacions caldrà comprovar les freqüències resultants amb la fórmula adequada. Per facilitar els conceptes hi ha possibilitat de contextualitzar o no la simulació, així com l’opció de seleccionar diferents emissors i receptors. La freqüència pot visualitzar-se també amb la intermitència del punts emissors i receptors. Temporització En una sessió inicial explicació de tota la base teòrica. En una segona sessió resolució de problemes a classe. Finalment i en una tercera sessió simulació amb l’ordinador. Primer lliurement i desprès exemplificant els problemes resolts a classe. En acabat una posada en comú.