QPLL01N03

La suma de les distàncies d'un punt qualsevol de la base d'un triangle isòsceles als altres dos costats és constant. Què passa si el punt considerat s'agafa sobre la prolongació de la base?