El Teorema del cosinus

El teorema del cosinus, a diferència del de Pitàgores es pot aplicar a un triangle qualsevol (no cal que aquest sigui rectangle). Per simplificar la notació, anomenarem els vèrtexs del triangle A, B, C i els seus angles també Â, el mateix amb els angles corresponents als vèrtexs B i C. De manera que associem a cada vèrtex, l'àngle al que representen. Així mateix, per exemple, el costat a, representarà el costat oposat al vèrtex A. Amb aquestes condicions, el Teorema del Cosinus, enuncia que: c^{2} = a^{2} + b^{2} - 2·ab·cos(C) A continuació us proposem unes activitats per visualitzar la demostració del teorema.