Problema 860

Dades del problema

ABC és un triangle qualsevol. MA, Mi MC són els punts mitjans de cadascun dels costats del triangle ABC. BE és una semirecta paral·lela al costat AC del triangle ABC. D és el punt intersecció entre la prolongació del segment MBMA i la semirecta BE. Els punts C, D i Mdeterminen un triangle.
Image

Propietat a comprovar

L’àrea del triangle CDMC és tres quartes parts l’àrea del triangle ABC:

Eines del GeoGebra proposades

Toolbar Image Polígon   Toolbar Image Punt mitjà o centre   Toolbar Image Recta paral·lela Toolbar Image Recta   Toolbar Image Intersecció   Toolbar Image Àrea TextValorExacte[ ]