ترسیم سهمی

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
سهمی
در شکل زیر با حرکت دادن نقطه ی آبی رنگ F و حرکت دادن خط d شکل سهمی را تغییر دهید.
فعالیت: تصور کنید، دو نخ قرمز با طول های یکسان، از E تا P کشیده شده اند. در P یکی از آن ها به F وصل شده و کانون را می سازد و دیگری مستقیماً تا D ادامه دارد، که همان خط هادی است. نقطه ی D را جا به جا کرده و ببینید. 1. از اثر حرکت P، چه نوع منحنی به وجود می آید؟ 2. پاره خط های PF و PD چه ویژگی دارند؟ 3. تمام نقاطی که P از آن ها می گذرد، چه ویژگی دارند؟ 4. سهمی را به صورت مکان هندسی تعریف کنید.