Функцийн чиглүүлэгч

Ногоон суман дээр дарж босоо, хэвтээ, налуу чиглүүлэгч рүү шилжинэ. Зөв хийснээ шалгана.

Information: Функцийн чиглүүлэгч