Delta Nova 5/6 6/8 lesuren ruimtmeetkunde p. 43 nr. 25

Teken in de figuur een orthonormaal assenstelsel waarin de coördinaat van A gegeven is. (2,-2,-2). Neem hierbij de x-as evenwijdig met DA, de y-as evenwijdig met DC en de z-as evenwijdig met DH Teken in dat assenstelsel de punten P(0,-1,1), Q(1,1,0) en R(-1,0,-2)