Angles. Classificació i mesura

Tipus d'angles Per la seva amplitud, diferenciem els següents tipus d'angles.  Angle recte: és el que té els costats perpendiculars. Té una amplitud de 90º.  Angle pla: és el que resulta en traçar dues semirectes amb el mateix origen però amb sentit oposat. Té una amplitud de 180º.  Angle nul: és el que resulta en traçar dues semirectes amb el mateix origen i idèntic sentit. Amplitud de 0º.
  • Per comparació amb l'angle recte: Un angle és agut si té menys amplitud que l'angle recte. És obtús si té més amplitud que un recte i menys que un pla.
  • Per comparació amb l'angle pla: Un angle és convex si és de menor amplitud que l'angle pla. És còncau si la seva amplitud és més gran que la de l'angle pla.