تلفیق هنر با ریاضی دو یار دیرینه:

این کار نتیجه تلفیق ریاضیات ،هنر وتکنولوژی است.بچه های خوب ازفرصتهای خود برای آموزش علم وهنر چگونه باید استفاده کنید؟ آیا بادیدن این پیشرفت علم وتکنولوژی می توان ساکت وبی تلاش بود؟