Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

EL TEOREMA DE PITÀGORES

Es tracta d'una demostració gràfica del Teorema de Pitàgores. El quadrat de la hipotenusa (costat més gran del triangle rectangle) coincidix amb l'àrea del quadrat construït sobre aquest. De la mateixa manera, els quadrats dels catets (els altres dos costats del triangle) coincidixen amb l'àrea dels dos quadrats construïts sobre ells. Es pot comprovar que l'àrea del quadrat gran és igual a la suma de les àrees del altres dos quadrats, i per tant el quadrat de la hipotenusa és igual a la suma dels quadrats dels catets.