Grafičke ilustracije rešenja nekih jednačina višeg reda

Grafičke ilustracije rešenja jednačina višeg reda (materijal sa časa u II3)