Zadatak "Jednadžba pravca"

Zadatak u kojem treba pomaknuti dane točke i tako jednadžba pravca bude jednaka zadanoj jednadžbi. Treba samo jedna linija koda u GeoGebra skriptiranju koji se izvršava pri ažuriranju točaka i .
[size=100]1.) Pravac [math]g[/math] je traženi pravac s jednadžbom [math]2x+y=1[/math] koji je skriven; pravac [math]f[/math] je
pravac određen točkama [math]A[/math] i [math]B[/math]
2.) Varijabla [math]a[/math] je logička varijabla definirana kao [math]a=f==g[/math]
3.) Tekstualna varijabla [math]povrInf[/math] s tekstom "Bravo" koja je skrivena[/size]
1.) Pravac je traženi pravac s jednadžbom koji je skriven; pravac je pravac određen točkama i 2.) Varijabla je logička varijabla definirana kao 3.) Tekstualna varijabla s tekstom "Bravo" koja je skrivena