مکان هندسی

:نویسنده
mansour
مکان هندسی مرکز دایرهای که خارج دایره دیگر روی محیط ان می غلید