בניית דלתון קמור

Author:
Eliav Ziv

בס"ד מטלה 2-בניית דלתון קמורהמשימה לקוחה מהספר "אפשר גם אחרת" לכיתה ט', ספר כתום: בנודלתון קמור ABCD  לפיהנתונים: AB=AD=a CB=CD=b BD=c נתוניםשתי הצלעות ואלכסון משני   תוכניתהבניה

  1. נשרטטקטעים a, b  שיהיו צלעות הדלתון
  2. נשרטטקטע c  שיהיה אלכסון הדלתון
  3. נבנהמשולש שווה שוקים שאורך צלעו a  ובסיסו c
  4. נבנה משולש שוה שוקיים על אותו בסיס c  וצלעו b
התקבלדלתון –שני זוגות זרים של צלעות סמוכות שוות     בניתמשולש שוה שוקיים:
  1. נעלה אנךאמצעי מהבסיס c  
  2. נציירשני מעגלים ברדיוס a  מקודקודי הבסיס
  3. נסמן אתנקודת המפגש של שני המעגלים עם האנך האמצעי
  4. נחבר את קודקודי המשולש