Lineær vekst

Lineær vekst er når noko aukar eller minkar jamnt over eit tidsintervall, slik at veksten er konstant. Denne typen vekst vert uttrykt ved lineære funksjonar som er førstegradsfunksjonar på forma f(x) = ax + b der a og b er konstante tal. Teikna i eit koordinatsystemt vil funksjonsuttrykket gi ei rett linje. Du skal no utforske omgrepet lineær vekst – i form av lineære funksjonar – ved å undersøkje kva betydning variablane a og b har for funksjonsuttrykket:

Oppgåve 1. Start ved å setje b = 1. Du kan no endre verdien av a ved å dra glidaren fram og tilbake. a) Korleis ser grafen ut når a er positiv? b) Korleis ser grafen ut når a er negativ? c) Kva betydning har a for grafen til den lineære funksjonen? d) Korleis ser grafen ut når a = 0? Kvifor gir dette meining? Oppgåve 2. Start ved å setje a = 1. Du kan no endre verdien av b ved å dra glidaren fram og tilbake. a) Korleis ser grafen ut når b er positiv? b) Korleis ser grafen ut når b er negativ? c) Kva betydning har b for grafen til den lineære funksjonen? d) Korleis ser grafen ut når b = 0? Kva seier ein slik graf om verdiane av x og f(x)?