Тэгш өнцөгт параллелепипед

Зохиогч:
Ynjika Good Luck
Тэгш өнцөгт параллелепипедийн 1. элементүүдийг таних 2. гүйцэд гадаргуун талбайг олох 3. Диагоналийг олох 4. Эзлэхүүнийг олох
Тэгш өнцөгт параллелепипед