Funció exponencial amb exponent nx

Autor:
mvictmice
La funció exponencial amb exponent nx
Funció exponencial f(x)= anx Amb n = 1 Mou el lliscador per a diferents valors de ‘a’ 1. Què observes quan a<0? Quins valors por prendre la ‘a’? 2. Què passa si a=1? Quin tipus de funció tenim? Amb a>1 i n = 1 3. Estudia la funció. (Domini, recorregut monotonia, punts de tall amb els eixos, signes) 4. Raona i justifica si les frases següents són certes o falses: a) Per a a=2 aquesta funció té simetria. b) Sempre decreix. c) ‘a’ no pot ser més petita que zero. d) Aquesta funció té discontinuïtat per a x=0. Ara fixa a = 2 i varia el valor de n, què observes? On talla l’eix d’ordenades? Amb a = - 2, varia el valor de n, què succeeix? On talla l’eix d’ordenades? Omple la següent taula respecte a la monotonia de la funció: Per Cristina Fernández i stefany García