Котангенс функцийн график

Зохиогч:
B.Uugantuya
Котангенс функцийн графикийг параметрүүдээс хамаарч хэрхэн өөрчлөгдөж буйг ажиглаарай. Тасархай зураасаар тангенс функцийн графикийг харууллаа.
Косинус функцийн графикийг параметрүүдээс хамаарч хэрхэн өөрчлөгдөж буйг ажиглаарай. Дүгнэлт хийгээрэй.